نکته اول جمله ها به 4 دسته تقسیم می شود

حجم فایل : 449.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا نکته اول : جمله ها به 4 دسته تقسیم می شود :

1) جمله خبری
2) جمله پرسشی
3) جمله امری
4) جمله عاطفی *جمله خبری :

خبری را به ما می دهد . و در پایان آن نقطه (.) می آید
مثال1 : دانش آموزان در روز جمعه آزمون دارند .
مثال 2: فردا باران می بارد.
مثال 3: هوا آفتابی شد . جمله امری :

جمله ای است که دستوری را مطرح می کند ( یعنی از شخصی در خواست می کند که کاری را انجام بدهد )
مثال : تکالیفتان را بنویسید .
مثال :جوان برخیز و نزدیکتر بیا * جمله عاطفی :
جمله ای است احساس ما را نسبت به چیزی مطرح می کند . و به طور معمول در پایان آن علامت تعجب (!) می آید .
چه هوای پاکی !
چه گل زیبایی ! *خلاصه ی نکته دوم :

تشبیه و ارکان تشبیه
تعریف تشبیه:
تشبیه یعنی شبیه کردن دو به یکدیگر سخن ها و نو شته ها استفاده می شود .
پایه تشبیه :
هر تشبیه قسمتهای مختلفی دارد که به هر قسمت از آن پایه یا رکن گفته می شود
ارکان تشبیه: به پایه های مختلف تشبیه ، ارکان تشبیه می گویند.
به این مثال توجه کنید !
نسیم مانند مادری،مهربان است . *در تشبیه چند قسمت(رُکن) وجود دارد:

1) مشبه moshabbah)): کلمه ای است که به کلمه ی دیگری مانند می شود.
مثل : "نسیم" در مثال بالا.
2) مشبه به (moshabbahonbeh): کلمه ای است که مشبه ، به آن مانند می شود. مثل: " مادر "در مثال بالا. 3) وجه شَبَه : ویژگی های مشترکی که میان مشبه و مشبه به ، وجود دارد را ،وجه شبه می گویند . مانند:" مهربان" در مثال بالا.
4)ادات تشبیه :در تشبیه کلماتی وجود دارند که رابطه ی میان مشبه و مشبه به را برقرار
می سازند این کلماتی عبارتند از : مانند ، مثل ، همانند، همچنان همچون و .....
اگر در یک تشبیه ،تمام ارکان تشبیه را داشته باشیم ، تشبیه کامل نامیده می شود مثال : ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

ایام گل: مشبه
چو : ادات تشبیه
مشبه به : مشبه به
رفتن : وجه شبه مثال : دانا چو طبله ی عطار است خاموش و هنرنمای.

دانا : مشبه
چو : ادات تشبیه
طبله ی عطا ر: مشبه به
خاموش و هنرنمای : وجه شبه مشبه و مشبه ،پایه های اصلی تشبیه هستند وهیچ گاه حذف نمی شوند وجه شبه و ادات تشبیه ، پایه های فرعی یک تشبیه هستند و گاهی از جمله حذف می شوند.
مانند : دانش چراغ است .
دانش : مشبه چراغ مشبه به تست1 :
در کدام گزینه تشبیه وجود دارد ؟
الف) جهانی بدین خوبی آراستی برون زانکه یاریگری خواستی
ب) برگ در ختان سبز در نظر هوشیار هر ورق...